Process Mining: A Two-Step Approach to Balance Between Underfitting and Overfitting

van der Aalst, Wil M. P.; Rubin, V.; van Dongen, B. F.; Kindler, E.; Günther, C. W.

BPMcenter.org (2008)
Buch

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Informatik 9 (Process and Data Science) [122510]
  • Fachgruppe Informatik [120000]

Identifikationsnummern